Geluidsoverlast, algemeen

Geluidsoverlast is de meest gehoorde klacht bij woningen. Overlast van de buren kan uw leefplezier flink verpesten. En wat te denken van een drukke weg voor de deur, of van brommende apparaten in uw woning. Allemaal zaken om op te letten als u een woning koopt of huurt. Zit u al in de woning, en wordt u geconfronteerd met geluidsoverlast, dan is er gelukkig nog wel iets aan te doen.

Burengeluid Doorsnede Bb Agnl 02369 Geluidhinder Slaap

Overlast door geluid

Gezondheidsschade door geluidsoverlast

Bijna een kwart van de Nederlanders wordt ernstig gehinderd door geluidsoverlast veroorzaakt door buren. Daarnaast kunnen ook het verkeer, de industrie, en de installaties in de eigen woning, oorzaak zijn van geluidshinder. Geluidshinder kan uw nachtrust verstoren, u raakt er door geïrriteerd, het beïnvloedt uw concentratievermogen en het leidt tot stress. Dit kan leiden tot verhoogde bloeddruk en zelfs tot hart- en vaatziekten (RIVM).

Overlast van geluid heeft te maken met het geluidsniveau, de frequentie waarmee het geluid hoorbaar is, en het deel van de dag waarop het voorkomt. Geluidsniveaus zijn exact te meten, maar of dat geluid ook als hinderlijk wordt ervaren is niet objectief meetbaar. Dit heeft onder andere te maken met uw verwachtingspatroon. Stel dat u een woning koopt, of huurt, waarvan gezegd wordt dat de woning extra goed geluidwerende gevels heeft. Hoort u desondanks toch steeds de trein langskomen, dan zult u dat snel als storend ervaren. Dit eerder, dan wanneer u vooraf gewaarschuwd was voor het horen van de regelmatig langskomende trein. Bij burengeluid zal het schelen of u bevriend bent met de buren, of juist niet. Heeft u een vriendschappelijke relatie, dan zult u het burengeluid minder snel als hinder ervaren.

Tegengaan van geluidsoverlast

  1. Bronbenadering: zorgen dat de oorzaak van geluidshinder ontbreekt.
    U kunt kiezen voor een vrijstaande woning, waar u geen aangrenzende buren heeft. U kunt u gaan wonen in een buurt met weinig verkeer en andere geluidsveroorzakers.
  2. Weren van geluid: zorgen dat het geluid de ontvanger minder goed bereikt.
    Dit kan door bijvoorbeeld geluidschermen tegen verkeer- en treingeluid aan te brengen. Zelf kunt u zorgen voor geluidisolatie naar buiten, naar de buren, kunt u kiezen voor installaties, die geen geluidshinder veroorzaken, en zo nodig voor een ‘stille kamer.
    Bij het weren van geluid is het van belang om te weten dat geluidsisolatie pas effectief is, wanneer de gehele constructie is geïsoleerd. Het zwakst geïsoleerde deel is bepalend voor het binnendringen van het geluid.

Bronnen Geluid RIVM

 Is er in een bepaalde situatie sprake van geluidsoverlast, dan zijn er maatregelen mogelijk om deze overlast te verminderen. Heeft u een woning, die op het gebied van geluid slecht scoort, kunt u met gerichte maatregelen vaak goede verbeteringen realiseren. Is uw woning geluidstechnisch al redelijk goed, dan zal een verdere verbetering niet meevallen.

Soorten geluid

Voor het beperken van storend geluid is het van belang vast te stellen om welk soort geluid het gaat: luchtgeluid of contactgeluid. Bij luchtgeluid wordt eerst de lucht in trilling gebracht, die daarna de omringende wanden, vloer en plafond in trilling brengt. Voorbeelden van luchtgeluid zijn gesprekken, muziek, radio en tv. Bij contactgeluid brengt de geluidsbron direct een vlak in trilling. Voorbeelden zijn lopen, stampen, met een deur slaan, vallende voorwerpen en geluid van sanitair. Ook is een combinatie van lucht- en contactgeluid mogelijk. Bijvoorbeeld een speaker die op een muur is geschroefd.

Lucht En Conract Geluid

 Luchtgeluid                                            Contactgeluid           (Bron: NSG)

Wat betekent dB?

De sterkte van geluid wordt uitgedrukt in decibellen (dB). De onderstaande tabel geeft een beeld van de geluidsniveaus in verschillende situaties.

Situaties

geluidsniveau

Stille natuur

20 dB

Stille woonstraat ’s avonds

40 dB

Gesprek

50-60 dB

Drukke verkeersweg

80 dB

Popconcert

100 dB

Pijngrens

140 dB

 
(Bron, ook voor meer informatie: Nederlandse Stichting Geluidshinder

Onderwerpen

Als het gaat om het weren van buitengeluid, wordt ingegaan op gevels, het dak, de ramen, deuren en ventilatieopeningen -> Omgevingsgeluid.  Bij het weren van geluid van en naar buren of huisgenoten, gaat het om de muren, vloeren en plafonds -> Buren. Wilt u zelf op zijn tijd veel lawaai maken, bijvoorbeeld wanneer u een muziekinstrument bespeelt, denk dan aan een stille kamer -> Musiceren. Maar het geluid kan ook vanuit de woning komen, veroorzaakt door de in de woning aangebrachte installaties -> Apparaten.